Indkaldelse til generalforsamling

17-03-2023

Kære SBK medlemmer

Hermed indkaldes alle medlemmer til generalforsamling 2023.
(Det er kun fremmødte medlemmer, som ikke er i restance til klubben, der har stemmeret). 

Generalforsamlingen holdes d. 14. juni 2023 kl 19:00 i Slagelse Hallen

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen på info@slagelsebadmintonklub.dk senest to uger (senest 31. maj 2023) før generalforsamlingens afholdelse.

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
   
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
   
 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år
   
 4. Fastlæggelse af kontingent
  - Bestyrelsen anbefaler at vi hæver kontingentet grundet stigning i priser på bolde, trænerlønninger mm.
   
 5. Behandling af indkomne forslag
   
 6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (hvert år)
  - Rasmus Brix (genopstiller)
  - Mie Larsen (genopstiller ikke)
  - Niclas Ravn (genopstiller)
  - Lars Moss (genopstiller ikke)
  - Mads Kristensen (på valg)
   
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  - Bo Lindegaard (genopstiller)
   
 8.  Eventuelt

 

 

Vel mødt - Bestyrelsen